Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
maua
Jakaż przepaść pomiędzy impresją a ekspresją! Taki już jest nasz ironiczny los - żywić szekspirowskie uczucia, a mówić o nich językiem sprzedawcy samochodów, wyrostka lub gimnazjalnego profesora.
— T. Różewicz
Reposted fromcoeurina coeurina viadanielltt danielltt
0189 e9e9
0182 6c2b
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet
maua
9218 011f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapsychoviolet psychoviolet
maua
2819 5e95 500
maua
3335 52d3
Reposted fromsarazation sarazation viaIriss Iriss
maua
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaawkwardx awkwardx
maua
maua
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viausmiechprosze usmiechprosze
maua
8165 c891

BED BED BED BED BED BED BED BED BED BED

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink vianoisetales noisetales
maua
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viakubaf kubaf
maua
maua
maua
2173 53ff 500
Reposted fromepi epi viadanielltt danielltt
maua
1022 fc05
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viabelatrix belatrix
maua
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viaizzy13violinzz izzy13violinzz
maua
6148 75d2 500
Reposted fromqb qb viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl