Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
maua
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaIriss Iriss
maua
4236 a4ca
Reposted frombylejakosc bylejakosc vianowezsie nowezsie
maua
6014 2972 500
3089 c71f

70rgasm:

Al Pacino and Marlon Brando in The Godfather directed by Francis Ford Coppola, 1972

Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka
maua
maua
9147 20dc 500
Reposted fromepicenegod epicenegod vianoisetales noisetales
3871 f55b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viabelatrix belatrix
maua
Iceland. 
Reposted frometa eta viatobecontinued tobecontinued
maua
(...) nie kombinuj. Kiedy kombinujesz, przestaję ci wierzyć.
— Anna Dymna
maua
5818 b71c 500
Reposted frompulperybka pulperybka viabelatrix belatrix
maua
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromlovvie lovvie viabelatrix belatrix
maua
maua
maua
maua
maua
1114 f019 500
maua
6241 464b 500
maua
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viadaniellss daniellss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl