Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
maua
Reposted frombluuu bluuu
maua
6573 8012 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaIriss Iriss
0376 cb74
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastylte stylte
maua
maua
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianoisetales noisetales
maua
maua
Reposted fromshakeme shakeme viabelatrix belatrix
maua
maua
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viapoptymista poptymista
maua
0730 6ee1
maua
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
maua
6910 19f1
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadziom dziom
maua
Reposted fromspecific-humor specific-humor viadziom dziom
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

maua
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
maua
Reposted frombluuu bluuu
maua
maua
maua
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakubaf kubaf
maua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl